Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11.30 – 12.30 – zbiórka dzieci na świetlicy, zajęcia w grupach;

12.30 - 13.15gry i zabawy stolikowe;

13.15 – 13.45nauka własna;

13.45 – 14.50 – zajęcia programowe organizowane przez wychowawcę świetlicy;

14.50 – 15-00 - porządkowanie sali;

15.00 - zejście do szatni, odbiór dzieci.

KONTRAKT, CZYLI ŚWIETLICOWY KODEKS ZACHOWAŃ

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku.

2. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach, pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych.

3. Zgłaszamy wychowawcy grupy każde swoje przyjście oraz odejście.

4. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy i nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów oraz zabaw na podwórku szkolnym.

5. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania: jesteśmy grzeczni, mili, uprzejmi wobec nauczycieli, osób starszych oraz kolegów.

6. Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

7. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w Świetlicy oraz na podwórku szkolnym i placu zabaw.

8. Informujemy wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.

9. Staramy się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć świetlicowych.

10. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy. Gdy nauczyciel mówi, słuchamy. Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.

11. Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy -przyznajemy się do popełnionych błędów.

12. Pomagamy sobie nawzajem. Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor, aby było nam razem wesoło i przyjemnie.

13. Troszczymy się o wygląd Świetlicy. Po zabawie czy zajęciach, cała grupa odpowiada za porządek.

14. Szanujemy zabawki, książki, gry, znajdujące się w Świetlicy oraz dekorację, wystrój sali, kwiaty.

15. Cenne zabawki i skarby zostawiamy w domu. Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.

16.Idąc do szatni czy na dodatkowe zajęcia zachowujemy się spokojnie, nie biegamy, nie hałasujemy i nie krzyczymy.

17. Tornistry i plecaki ustawiamy zawsze w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu innych.

18. W Świetlicy nosimy obuwie na zmianę.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 9. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy w dniu odbioru dziecka.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobo nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
  o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. Tylko o godzinie 15.00 dzieci sprowadzane są przez opiekunów do szatni.
 14. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz
  w semestrze opłata w wysokości 20 zł za pobyt dziecka na świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
 15. W pracy w dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogie szkolnym oraz wychowawcami klas.
 16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy, przedstawiając pisemną decyzję.
 18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
  o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 20. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać na Świetlicy.
 21. W Świetlicy, przez cały rok, obowiązuje zmiana obuwia.
 22. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach,, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole ( choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 23. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się
  i akceptują regulamin Świetlicy.

Prawa i obowiązki ucznia na świetlicy

 

I. Uczeń ma prawo do:

 1. respektowania swoich praw i obowiązków;
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
  i imprezach;
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowani;
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
 9. poszanowanie godności osobistej, ochrony przez przemocą fizyczną i psychiczną;
 10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
 12. przestrzegać zasad określonych w kontrakcie, dotyczący przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania
  w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 13. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 14. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 15. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 16. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 17. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 18. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 19. zachowywać się kulturalnie na świetlicy.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać zasad określonych w kontrakcie, dotyczący przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania
  w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 5. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 8. zachowywać się kulturalnie na świetlicy.