Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11.30 – 12.30 – zbiórka dzieci na świetlicy, zajęcia w grupach;

12.30 - 13.15gry i zabawy stolikowe;

13.15 – 13.45nauka własna;

13.45 – 14.50 – zajęcia programowe organizowane przez wychowawcę świetlicy;

14.50 – 15-00 - porządkowanie sali;

15.00 - zejście do szatni, odbiór dzieci.

KONTRAKT, CZYLI ŚWIETLICOWY KODEKS ZACHOWAŃ

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku.

2. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach, pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych.

3. Zgłaszamy wychowawcy grupy każde swoje przyjście oraz odejście.

4. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy i nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów oraz zabaw na podwórku szkolnym.

5. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania: jesteśmy grzeczni, mili, uprzejmi wobec nauczycieli, osób starszych oraz kolegów.

6. Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

7. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w Świetlicy oraz na podwórku szkolnym i placu zabaw.

8. Informujemy wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.

9. Staramy się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć świetlicowych.

10. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy. Gdy nauczyciel mówi, słuchamy. Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.

11. Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy -przyznajemy się do popełnionych błędów.

12. Pomagamy sobie nawzajem. Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor, aby było nam razem wesoło i przyjemnie.

13. Troszczymy się o wygląd Świetlicy. Po zabawie czy zajęciach, cała grupa odpowiada za porządek.

14. Szanujemy zabawki, książki, gry, znajdujące się w Świetlicy oraz dekorację, wystrój sali, kwiaty.

15. Cenne zabawki i skarby zostawiamy w domu. Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.

16.Idąc do szatni czy na dodatkowe zajęcia zachowujemy się spokojnie, nie biegamy, nie hałasujemy i nie krzyczymy.

17. Tornistry i plecaki ustawiamy zawsze w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu innych.

18. W Świetlicy nosimy obuwie na zmianę.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 9. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy w dniu odbioru dziecka.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobo nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
  o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. Tylko o godzinie 15.00 dzieci sprowadzane są przez opiekunów do szatni.
 14. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz
  w semestrze opłata w wysokości 20 zł za pobyt dziecka na świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
 15. W pracy w dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogie szkolnym oraz wychowawcami klas.
 16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy, przedstawiając pisemną decyzję.
 18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
  o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 20. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać na Świetlicy.
 21. W Świetlicy, przez cały rok, obowiązuje zmiana obuwia.
 22. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach,, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole ( choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 23. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się
  i akceptują regulamin Świetlicy.

Prawa i obowiązki ucznia na świetlicy

 

I. Uczeń ma prawo do:

 1. respektowania swoich praw i obowiązków;
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
  i imprezach;
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowani;
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
 9. poszanowanie godności osobistej, ochrony przez przemocą fizyczną i psychiczną;
 10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
 12. przestrzegać zasad określonych w kontrakcie, dotyczący przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania
  w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 13. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 14. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 15. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 16. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 17. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 18. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 19. zachowywać się kulturalnie na świetlicy.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać zasad określonych w kontrakcie, dotyczący przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania
  w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 5. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 8. zachowywać się kulturalnie na świetlicy.